پاسخگویی به تلفنهای ورودی شرکتها و موسسات خصوصی یا دولتی

بازاریابی و فروش خدمات و محصولات.

ارزیابی رضایتمندی مشتریان از طریق نظرسنجی تلفنی و یا اینترنتی.

ارایه خدمات صدای مشتری

ارایه خدمات مشاوره در زمینه راه اندازی و  مدیریت مرکز تماس

ارایه خدمات آموزشی در زمینه مدیریت مرکز تماس و امور مشتریان.